Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tevékenységünk

„A gondban lévő ember segítésének egyik legjobb módja: egyszerűen vele lenni.”

Ellátási terület:

Tiszaújváros közigazgatási területe

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatási feladatkörében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és tájékoztatja:

 • a szülőt és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban nevelkedésének vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével;
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről; az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után-követése körében igény bevehető szolgáltatásról.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szociális segítőmunka keretében:

 • segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, problémájának megoldása érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe;
 • koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését;
 • működteti a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit, együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében;
 • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából szabadidős és közösségi programokat szervez.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 • segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez;
 • tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről;
 • felkérésre környezettanulmányt készít.

Személyes adatait és problémáit titkosan kezeljük, szolgáltatásainkat önkéntesen és ingyenesen veheti igénybe.

A döntéseket nem vesszük át, de segítünk végiggondolni, számba venni a lehetséges alternatívákat és kapaszkodókat.

Amiben segítséget nyújtunk:

 • tájékoztatás nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, ügyintézés segítése;
 • tanácsadás szociális, mentális, életvezetési, családi-kapcsolati, gyermeknevelési nehézségekben;
 • nehéz élethelyzetben élők pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megszervezése;
 • panasz meghallgatását követően segítségnyújtás a probléma okának feltárásában, szükség esetén továbbjelzés az illetékes hatóságok és szolgáltatók felé;
 • komplex családgondozással a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának segítése;
 • adósságkezelési tanácsadás nyújtása a közüzemi szolgáltatóknál díjhátralékkal rendelkező egyének és családok számára;
 • önsegítő és támogató csoportok, klubok szervezésének és működésének segítése

A Szolgálat által szervezett foglalkozások, adományosztások:

 • ruhaadomány osztása
 • élelmiszerosztás
 • „Mentakör” idősek, nyugdíjasok számára szervezett csoportos foglalkozás
 • „Mocorgó” Baba – Mama klub várandós és kisgyermekes anyák részére
 • nyári szünidőben 1 hetes „Hétszínvirág” Nyári Napközi
 • ,,Nefelejts Klub”. Minőségi időskor elősegítése, a városban élő lakosság körében a demencia kialakulásának megelőzése érdekében szervezett klubfoglalkozás a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesülettel együttműködve.