Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:
 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 4. nappali ellátás - idősek klubjai,
 5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
 • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
 • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.
ÉTKEZTETÉS
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 
Az étkeztetés formája:
 
Szociális konyha keretében nyújtott ellátás, mely olyan alapszolgáltatási forma, ahol az étkeztetés keretében biztosított étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása történik.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető:
 • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással:
  az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybevevők számának megfelelően a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet és az evőeszközt, étkészletet.
 • az étel elvitelének lehetővé tételével
 • az étel lakásra szállításával.