Térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek gondozásáért térítési díjat kell fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint szabályozza az intézményi térítési díjak, illetve a fizetendő személyi térítési díj megállapításának mértékét.
 
A Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 100 Ft / ellátási nap.
 
A személyi gondozási díjról a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője értesítést küld.
Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
 
Bölcsődei ellátás esetén a gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani, ha a gyermek:
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos
  • a három- vagy többgyermekes családban él
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban van elhelyezve, vagy nevelésbe vett gyermek
  • védelembe vett gyermek
Az étkeztetés intézményi térítési díja: 250 Ft + ÁFA / nap
A térítési díjat a szülő, törvényes képviselő a tárgyhónapban köteles befizetni, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pénzbeszedő helyén az előre megadott időpontban.
 
Befizetés helye:
  • "Tiszavirág” Idősek klubja (3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 34.)
  • Tiszaújvárosi Kazinczy Közösségi Ház (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. iroda)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B 1. pontokban foglaltak, valamint. a Tiszaújváros Város Képviselő-testületének a 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról alapján határozza meg a térítési díjat.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója állapítja meg. A kérelmet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójához kell benyújtani, aki a személyi térítési díj megállapításáról, illetve abban bekövetkezett változásokról írásban tájékoztatja a kérelmezőt.