Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:
 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 4. nappali ellátás - idősek klubjai,
 5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
 • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
 • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó 30 percen belül történő helyszínre érkezése
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele
 • szükség esetén további, az egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése
 • a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett kétirányú adat és hangkommunikációt lehetővé tevő segélyhívó készülék

A segélyhívó rendszer a segélyhívásokat és a szociális gondozó helyszínre érkezést dokumentálja. Az ellátást igénybe vevőnél elhelyezett segélyhívó készülék testen viselhető, ütés és cseppálló, rendelkezik elesés érzékelővel, mely adott esetben automatikusan riasztást küld, valamint a készülék GPS jeladóval rendelkezik, ezáltal alkalmas a pontos helymeghatározásra.

A feladatellátás területe:

 • Tiszaújváros közigazgatási területe a feladatellátás
 • Tiszaújváros közigazgatási területének térségében lévő 9 település (Hejőbába, Hejőkürt, Hejőpapi, Kesznyéten, Nagycsécs, Sajószöged, Girincs, Tiszapalkonya, Hejőkeresztúr)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

 • az egyedül élő 65 év feletti személy,
 • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22. §-ban foglalt szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve annak másolatát. A súlyos fogyatékosságot a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatt történő indokoltságot igazolni kell, mely igazolás nem lehet két évnél régebbi.

Az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja, valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn - az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja.

A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni az egyedül élő 65 év feletti személy esetén.