Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:
 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 4. nappali ellátás - idősek klubjai,
 5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
 • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
 • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.

NAPPALI ELLÁTÁS – IDŐSEK KLUBJA 

„Őszirózsa” Idősek Klubja (3580 Tiszaújváros, Irinyi J. út 2.)               50 férőhely
„Tiszaszederkény” Idősek Klubja (3580 Tiszaújváros, Bocskai út 31.)  25 férőhely
„Tiszavirág” Idősek Klubja (3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 34.)  20 férőhely

Elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A nappali ellátás feladatai

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás és
 • közösségi fejlesztés
 • Szabadidős programok: az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya -, és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint mentális gondozás.

A nappali ellátás biztosítására az intézmény rendelkezik:

 • közösségi együttlétre
 • a pihenésre
 • a személyi tisztálkodásra
 • a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel
 • többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatásra, szabadidős programok lebonyolítására