Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:
  1. étkeztetés,
  2. házi segítségnyújtás,
  3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
  4. nappali ellátás - idősek klubjai,
  5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
  • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
  • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 
A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, szükségleteinek megfelelően.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
 
Házi segítségnyújtás esetén a megállapodást, szociális segítésre vagy személyi gondozásra kell megkötni.
Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.
 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során a szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni. Azonban, ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
 
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
 
A házi gondozó feladatai:
 
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
 
A) II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
 
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
 
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
 
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolása
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

B) II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
 
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
 
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– ágyazás, ágyneműcsere
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
 
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése”.
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.